Miró restorāna PRIVĀTUMA POLITIKA

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – SIA “Golfa kluba restorāns ” (turpmāk – Uzņēmums)  klientam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

PĀRZINIS UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA

Datu pārzinis, kas ir atbildīgs par Jūsu datu apstrādi, ir SIA “Golfa kluba restorāns”, reģ. nr. 40003731738. Uzņēmums ir atbildīgs par Jūsu datu drošu uzglabāšanu, apstrādi un dzēšanu. Ja Jums rodas jautājumi par personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar Uzņēmumu, sūtot  e-pastu uz miro@mirorestorans.lv vai zvanot pa tālruni 25770053.

DOKUMENTA PIEMĒROŠANAS JOMA

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu kategorijas un piemēri norādīti zemāk:

Datu kategorija

Piemēri

Klienta un sadarbības partnera dati

Vārds, uzvārds, darba vieta un amats, personas kods, bankas konta numurs, adrese, tālruņa numurs, mobilā tālruņa numurs, e-pasts, vēlāmā sarunas valoda.

Darba kandidāta (fiziska persona, kas kandidē uz Uzņēmuma darba vakanci) dati

Vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts, LinkedIn profila adrese, saņemtais CV.

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz zemāk uzskaitītajiem datu subjektiem (turpmāk – Klienti):

 • fiziskajām personām – klientiem un citiem Uzņēmuma pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam, partnerim) saņem vai nodod Uzņēmumam jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
 • Uzņēmuma restorāna, bāra un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
 • Uzņēmuma uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem, un zvana veicējiem uz Uzņēmuma vārda reģistrētajiem tālruņiem;
 • fiziskajām personām – kandidātiem uz Uzņēmuma brīvajām darba vakancēm. 

Uzņēmums rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (interneta mājaslapā, mobilajās lietotnēs, pašapkalpošanās portālā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās Uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Uzņēmumam.

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

Miró restorāns apstrādā datus šādiem nolūkiem:

 • Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:
  • klienta identificēšanai;
  • līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai;
  • preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);
  • pakalpojumu darbības nodrošināšanai;
  • garantijas saistību izpildei;
  • preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;
  • pakalpojuma lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai;
  • klientu apkalpošanai;
  • iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
  • klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
  • norēķinu administrēšanai;  
  • parādu atgūšanai un piedziņai; 
  • mājaslapu un mobilo lietotņu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
 • Biznesa plānošanai un analītikai:
  • statistikai un biznesa analīzei;
  • plānošanai un uzskaitei;
  • efektivitātes mērīšanai;
  • datu kvalitātes nodrošināšanai;
  • tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai; 
  • atskaišu sagatavošanai;
  • klientu aptauju veikšanai;
  • riska vadības aktivitāšu ietvaros.
 • Informācijas, informācijas sistēmu un uzņēmuma drošības nodrošināšanai.
 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem valsts un pašvaldību  normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
 • Darba vakanču kandidātu atbilstības izvērtēšanai.
 • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Uzņēmumam.

PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

Uzņēmums apstrādā fiziskas personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot Uzņēmumam apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (telefonsarunas laikā pēc Klienta identifikācijas) vai rakstiski (aizpildot veidlapu Uzņēmuma salonā, nosūtot elektronisko pieprasījumu pēc Klienta identifikācijas). Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar Uzņēmumu. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
 • Darba kandidāta piekrišana – kandidāts uz vakantu amatu Uzņēmumā, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei, lai Uzņēmums varētu iespējami precīzi izvērtēt kandidāta atbilstību vakantajam amatam. Darba kandidāta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot Uzņēmumam apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Darba kandidāta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (telefonsarunas laikā pēc kandidāta identifikācijas) vai rakstiski (aizpildot veidlapu Uzņēmuma salonā, nosūtot elektronisko pieprasījumu). Darba kandidātam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar Uzņēmumu. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
 • Līguma noslēgšana un izpilde – lai Uzņēmums varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tam jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar Uzņēmumu vai jau noslēgtā līguma laikā.
 • Juridisko pienākumu izpilde – Uzņēmums ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.
 • Vitālu interešu aizsardzība – Uzņēmums ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai aizsargātu Klienta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, piem., ja apstrāde ir vajadzīga humanitāros nolūkos, dabas stihiju un cilvēka izraisītu, it īpaši, epidēmiju un to izplatīšanās monitoringam vai ārkārtas humanitārajās situācijās (terora akti, tehnogēnās katastrofu situācijās un tml.).
 • Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses – Uzņēmums ir tiesīgs apstrādāt datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Uzņēmumam likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos.
 • Uzņēmuma vai trešās personas leģitīmās (likumīgās) intereses – ievērojot Uzņēmuma intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, Uzņēmumam ir tiesības apstrādāt fiziskas personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šajā Politikā norādītājiem nolūkiem. Uzņēmumam ir šādas leģitīmās intereses:
 • veikt komercdarbību;
 • sniegt Uzņēmuma pakalpojumus;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);
 • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti rakstveidā vai mutiski, zvanot uz Uzņēmuma telefona numuriem un interneta mājas lapās;
 • veikt sarunas ar Klientu ierakstu par pakalpojumu darbības nodrošināšanu, uzturēšanu, norēķiniem, lai veiktu klientu apkalpošanas kvalitātes kontroli;
 • veikt sarunas ar Klientu ierakstu, lai organizētu pakalpojuma līgumsaistību izpildi;
 • veikt sarunas ar Klientu ierakstu, kuras laikā tiek noslēgts mutisks līgums, līguma noslēgšanas fakta pierādīšanai;
 • analizēt Uzņēmuma mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
 • reklamēt Uzņeūma preces un pakalpojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
 • novērst krāpniecību;
 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • administrēt neveiktus maksājumus;
 • atlasīt labāko kandidātu darbam Uzņēmumā;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par Uzņēmumadarbību.

PERSONAS DATU APSTRĀDE

Uzņēmums apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Uzņēmumam saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Uzņēmums var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, preču piegādes veikšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, sadarbības partneri apstrādā Uzņēmuma rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par Uzņēmuma datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un Uzņēmumam ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

Uzņēmuma sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Uzņēmuma prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma/vienošanos saistību izpildei Uzņēmuma uzdevumā.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Uzņēmums aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Uzņēmuma saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
 • Datu šifrēšanu serveros;
 • Ugunsmūri;
 • Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

Uzņēmums neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu, piemēram, preču piegādi, par ko Klients tiek informēts);
 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Uzņēmuma leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Uzņēmuma leģitīmās intereses.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

Uzņēmums glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums (tajā skaitā, sarunu, kurās tiek noslēgts mutisks līgums / izdarīts pakalpojuma pieteikums, ierakstus);
 • dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Miró restorāns vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, uzņēmumam rēķini jāglabā 5 gadus, u.c.);
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
 • Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti. Auditācijas pieraksti tiek uzglabāti vismaz vienu gadu no to veikšanas dienas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM UN CITAS KLIENTA TIESĪBAS

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt Uzņēmumam piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Uzņēmumam veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Uzņēmuma leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Uzņēmuma pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē Uzņēmuma telpās Milgrāvja ielā 16, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā, sūtot pieprasījumu uz miro@mirorestorans.lv un parakstot to ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Uzņēmums pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Uzņēmums atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

Miró restorāns nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

KLIENTA PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot Uzņēmuma interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas), zvanot vai klātienē Uzņēmuma telpās.

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir – zvanot, nosūtot elektronisko pastu vai klātienē Miró restorāna telpās, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

SAZIŅA AR KLIENTU

Uzņēmums veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi Uzņēmums veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, preču vai pakalpojumu piegādes, informācija par rēķiniem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

KOMERCIĀLI PAZIŅOJUMI

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Uzņēmuma un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) Miró restorāns veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

Klients piekrišanu Uzņēmumam un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot Uzņēmuma interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas), zvanot vai klātienē Uzņēmuma telpās.

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

 • nosūtot e-pastu uz adresi www.mirorestorans.lv;
 • zvanot pa tālruni 25770053;
 • klātienē Uzņēmuma telpās;
 • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

Uzņēmums pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz septiņām diennaktīm.

Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka Miró restorānhs var ar viņu sazināties sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu, izmantojot Klienta atstāto kontaktinformāciju.

MĀJASLAPU APMEKLĒJUMI UN SĪKDATŅU APSTRĀDE

Uzņēmuma mājaslapas var izmantot sīkdatnes. Sīkdatnes ir sīka apjoma informācija, kuras interneta vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat uzņēmuma interneta vietnes, piemēram, www.mirorestorans.lv. Tās palīdz interneta vietnes darbībai, saglabājot informāciju Jūsu ierīcē un mūsu serveros. Uzņēmums sīkdatnes izmanto, ciktāl tas ir vajadzīgs Miró restorāna interneta vietņu darbības nodrošināšanai, un papildus Google Analytics datu analīzes nodrošināšanai..

Šo sīkdatņu iespējošana nav obligāti nepieciešama interneta vietnes galveno funkciju veikšanai, bet tā nodrošinās Jūs ar labāku pārlūkošanas pieredzi. Jūs varat izdzēst vai bloķēt šīs sīkdatnes jebkurā brīdī, bet, ja Jūs to darīsiet, dažas interneta vietnes iespējas var nedarboties tik labi, kā iecerēts.

Izmantojot sīkdatnes, mēs apstrādājam tavus datus par mājaslapas lietošanu un uzzinām, kādi pakalpojumi tev ir svarīgi. Tas palīdz mums uzlabot pakalpojumus, kā arī piedāvāt tev interesējošo informāciju sociālajos tīklos, mobilajās lietotnēs un citās mājaslapās.

Miro restorāna mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Uzņēmums nenes atbildību.

CITI NOTEIKUMI 

Uzņēmumam ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tās aktuālo versiju Uzņēmuma mājaslapā – www.mirorestorans.lv